Programma Nr.4  Week 4       Engelen 

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 4

 

LUCAS 2:8

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias.

12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’

16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.

17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,

19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

Kringgesprek   week 4

 

 

Heb je wel eens op school, dat er iemand je iets komt vertellen namens iemand anders? Bijvoorbeeld: Ik moet je namens Piet zeggen, dat hij na schooltijd op het hoekje op je zal wachten.

Kun je daar iets over vertellen?

 

Bij boodschappen doen denken we altijd aan dingen die je moet kopen, maar eigenlijk is boodschappen een mededeling doen.

Hoe vertel je iedereen dat er een kindje in het gezin is geboren?

Hoe maak je bekend dat er iemand in het gezin is overleden?

Hoe vertelt men dat de voetbalclub heeft gewonnen?

 

Wij doen zulke mededelingen via de media. Wat is ‘de media’?

Weet je ook wat mond tot mond reclame is?

Was er in Jezus’ tijd al media? Wie waren in dit verhaal de boodschappers?

 

 

Verhaal  week 4 Ongeveer tien minuten

 

 

 

NT01 - MARIA'S GROTE GEHEIM      (Lucas1)

Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

 

Maria kan er met niemand over praten. Ze heeft iets meege­maakt... zo onverklaarbaar grandioos! 't Is een wereldgeheim. Wie zou haar geloven? Haar vader en moeder niet, haar zusjes en broertjes niet, haar verloofde Jozef helemaal niet.

Ze zouden zeggen: 'Maria, foei! Je fantaseert maar wat. Je denkt toch niet dat wij dat geloven?'

En als de mensen van Nazaret haar geheim weten, zullen ze haar misschien wel... doodgooien met stenen! Daarom zal Maria het aan niemand kunnen vertellen, zelfs niet aan haar beste vriendin. Dat is heel erg hoor! Want het nieuws is zo bijzon­der, ze kan er ook niet over zwijgen. Zodoende zit ze hier stilletjes na te denken op het trapje dat de woonruimte van hun huis scheidt van het dierenverblijf. Ineens springt ze op! Natuurlijk, dat ze daar niet eerder aan dacht. Er zijn toch twee mensen die haar wel zullen geloven. Pft! Ze blaast een plukje haar naar achteren... Maar die wonen nogal ver weg...

 

'Slifslof, slifslof...'

Snelle voetstappen  op het droge erf melden dat Anna, haar moeder eraan komt.

'Maria, waar zit je?' roept ze vrolijk. 'Ah, hier... Kijk eens wat ik zojuist voor je hebt gekocht: een mooie doek. Ja, nu je sinds een paar dagen verloofd bent met Jozef de timmerman, moet je buiten deze hoofddoek dragen...'

Anna houdt de fijne, geweven doek omhoog terwijl ze naar haar dochter toeloopt om hem weer om te doen. Maria glimlacht vriendelijk. Ze vertelt haar moeder niets van haar grote geheim. Nog niet! Later misschien.

'Bedankt mam,' zegt ze, terwijl ze met duim en wijsvinger de stof betast, 'Wat mooi! Ik zal er erg zuinig op zijn. Maar voordat ik trouw, zou ik nog graag een bezoek brengen aan tante Elisabet en oom Zacharias!'

Moeders ogen blijven vol verbazing op Maria rusten.

'Kind hoe kom je daar nou weer ineens bij? Waarom wil je dat?'

'Ik zou me kunnen aansluiten bij de rabbi en zijn familie. Zij gaan immers morgen op reis naar Jeruzalem...' ant­woordt Maria snel, zonder op moeders vraag in te gaan.

Schouderophalend draait Anna zich om, pakt de schaal met boontjes, die gedopt moeten worden en antwoordt berustend: 'Nou ja, je huwelijk vindt pas na de oogst plaats... Ik zal er met vader over praten...'

 

Onderweg naar het dorpje in Juda heeft Maria alle tijd om de gebeurtenis­sen die met haar geheim te maken hebben nog eens te overdenken...

Het was op die dag dat de Romeinse soldaten een man uit hun stadje kwamen arresteren, een opstandeling. Maria had de bange kreten van de man gehoord en was naar huis gevlucht met tranen in de ogen.

'O God,' bad ze in 't halfduister van de kamer, 'zendt ons toch spoedig de Messias om ons te verlossen van de vijand!'

'Gegroet, meisje dat uitgekozen is door God. De Heer is met je!' klonk plotseling een stem achter haar. Bliksemsnel draai­de ze zich om. Wie had daar gesproken? Een lichtende persoon stond zomaar in hun kamer... een engel van God...

Bevend zonk ze op haar knieën.

 

'Wees niet bevreesd, Maria,' stelde de engel haar gerust. 'want je hebt genade gevonden bij God. Je zult een kindje krijgen en hem Jezus noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste zijn en op de troon van David zitten voor eeuwig. Aan zijn Koningschap zal geen einde komen.'

Maria's mond was kurkdroog van de zenuwen. Als in een droom hoorde ze zichzelf vragen: 'Hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog niet getrouwd?'

'Maak je geen zorgen, de Heilige Geest zal het in je laten groeien.' antwoordde de engel. 'Trouwens, óók je tante Elisa­bet die nooit kinderen kon krijgen, verwacht over drie maan­den een baby! Want Gods woord heeft kracht!' Maria sloeg haar ogen neer. Wat een boodschap! Een mens heeft tijd nodig om zoiets groots te begrijpen. Eerbiedig fluisterde ze tenslotte: 'Ik wil graag God dienen. Het is goed.'

Daarna verdween de engel...

Nu snap je natuurlijk wel waarom Maria naar tante Elisabet wou. Zij en haar man verwachtten zelf immers ook een wonder van God! O, ze zou haar voeten wel vleugels willen geven om sneller te gaan...

 

Elisabet zit in huis. Al bijna zes maanden komt ze bijna niet buiten. Ook zij weet niet goed hoe ze haar geheim aan haar omgeving moet vertellen. Een ding is zeker: zij en haar man krijgen inderdaad een kind. Precies zoals de engel een half jaar geleden aan Zacharias had beloofd, toen hij in de Tempel als priester dienst deed. En dat kind, Johannes moet hij heten, zal de voorloper van de Messias worden.

In de hoek van de kamer, bij het open venster, zit haar man Zacharias in een oude boekrol te lezen. Het kleitafeltje, dat ze gebruiken om met elkaar te spreken, ligt naast hem op de grond. Sinds die ontmoeting met Gabriël is hij doofstom.

Plotseling wordt de deur opengegooid. Een zee van licht stroomt naar binnen.

'Tante Elisabet!' klinkt het blij. Het is Maria.

'O, tante, ik heb het goede nieuws gehoord! Gefeliciteerd!'

Ontroerd staat Elisabet op en loopt haar nicht met uitgesto­ken handen tegemoet.

'Maria, meisje, ben jij daar?' Maar halverwege staat ze eens­klaps stil en strijkt met haar handen over haar dikke buik. Het kindje bewéégt zo! Het is net of het ópspringt van blijd­schap! Ineens weet Elisabet het! De Heilige Geest fluistert het in haar hart. Opgewonden roept ze: 'JIJ, MARIA! JIJ ZULT DE MOEDER WORDEN VAN DE HEER! Wat een eer dat je hier naar toe bent gekomen. Jij hebt ook de engel gezien! En wat goed van je om zijn boodschap meteen te geloven. Het gaat zéker gebeuren!'

Nu kunnen ze allebei hun vreugde kwijt. Ze vallen elkaar in de armen. DE MESSIAS ZAL GEBOREN WORDEN! Er komt een eind aan het lijden van hun volk. Ook Zacharias, door Elisabet op de hoogte gebracht, omhelst ontroerd zijn nicht.

En niemand vindt het gek als Maria een lied gaat zingen. De twee oude mensen neuriën zachtjes mee.

'Mijn ziel maakt de Heer groot en ik ben blij met God. Een heel gewoon meisje was ik en Hij heeft mij uitgekozen...'

 

 

 

 

 Eerbied week 4    Ongeveer vijf minuten

 

 Wat een prachtige boodschap, Vader, dat de engelen vertelden dat Jezus was geboren.

Vrede op aarde hebben we zo hard nodig.  Want nu is er zoveel verdriet. Dank u dat Jezus ook in ons hart wil komen.

  De hele wereld moet het weten, zodat er geen leugens en moorden, honger en ziektes meer zullen zijn.

  Het mooiste is dat de engelen ons vertelden dat we niet hoeven te vrezen. Amen

 

 

Tekst     week 4  

 

  Lucas 2: 10,11.

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias.

 

Stel je voor dat een omroeper/ster dit op het nieuws brengt.

Speel uit dat je omroeper bent. Je mag wat er gebeurde met je eigen woorden vertellen.

 

 

Opdracht week 41 Ongeveer tien minuten

 

 

 

Doolhof:  Herder zoekt kindje Jezus

                                     

                                                                                          

cliparts van www.christart.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activiteit    week 4    Ongeveer 15 minuten 

 

Deze week kun je kiezen uit de volgende activiteiten:

 

* Maak met een groepje een billboardreclame om te vertellen wat Kerst werkelijk is.

 

* Fluister een zinnetje/woorden door (bijv. Jezus is geboren in een stal) en kijk of de boodschap aan het eind nog juist is.

 

*Voeldoos maken.

Voorbereiding:

Neem een schoenendoos. Beplak hem leuk. Maak een gat in de zijkant, zodat je hand erdoor kan. Plak achter dat gat een afgeknipte sok. Doe allerlei dingen in de doos.

Gebruik:

Om de beurt mogen de kinderen een ding voelen en zeggen wat het is. Als het goed is mag het eruit gehaald worden. Ze moeten vertellen wat dat ding met de boodschap van kerst te maken heeft.

Dingen om in de voeldoos te doen:

Beeldje van een engeltje.

Een snoepwandelstokje (herder)

Schaapje (Playmobiel)

Kribbetje

Kruisje

Slang (de duivel is verslagen)

Appel (De mens zondigde, maar Jezus kwam om de zonde te betalen)

Duifje (vrede)

Geldstuk (het is gratis)

Kroontje (Jezus is koning)

Trompetje (aan iedereen vertellen)

Zakdoek (tranen drogen)

Maantje (nacht)

Zaklantaarn (licht) enz.

 

Bijbelstudie

Wat werd er allemaal door engelen geboodschapt?

 

1. Simsons ouders

Richteren 13: 3

 

 

2. Zacharias

Lucas 1:13

 

3. Bileam

Num 22:32

 

 

4. Hagar

Gen 16:8

 

5. Sodom

Gen. 19:12

 

 

6. Elia

1 Kon. 19:5

 

 

7. Maria

Markus 16:6

 

 

8. De apostelen

Hand. 5 :19

 

 

9. Filippus

Hand 8 :26

 

 

10. Johannes

Openbaring 5:2

 

 

 

 

Antwoorden:

  1. Je bent onvruchtbaar, maar je zult een zoon baren
  2. Je gebed is verhoord, je vrouw zal een zoon baren
  3. Waarom heb je je ezelin driemaal geslagen?
  4. Waar kom je vandaan en waar ga je heen?
  5. Wie heb je hier nog meer?
  6. Sta op en eet.
  7. Wees niet ontsteld. Zoek je Jezus?
  8. Ga naar de tempel
  9. Sta op en ga richting Gaza.
  10. Wie is waardig de boekrol te openen?

Je kunt dit ook als spel spelen.

Als ze het goede antwoord hebben gevonden krijgen ze een leuk ingepakt kerstcadeautje.

 

 

 

 

 

 

 

Quiz      week 4

 

Welk vraag-nummer hoort bij welk antwoord-nummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Wat is een boodschap?

1

 Blijde boodschap

2

 Wat betekent evangelie?

2

 Vrede op aarde

3

 Wat betekent engel?

3

boodschapper

4

 Wat is de boodschap van kerst?

4

Mededeling (of iets wat je koopt) 

5

 Waarom zongen de engelen: Ere zij God?

5

Heden is de messias geboren in Betlehem

6

 Wat was de boodschap van de engel?

6

Omdat ze erg blij waren dat Gods plan uitgevoerd werd

7

Hoe wist Maria dat ze een zoon zou krijgen die de redder was?

7

 Een engel bezocht haar

8

Waarom durfde Maria het nieuws niet thuis te vertellen?

8

 Neef en voorloper

9

Wat was Johannes de Doper van Jezus?

9

Ze was niet getrouwd en dan zou ze gestenigd worden

10

Waar zag Zacharias een engel?

10

Bij het altaar

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-4     2-1     3- 3   4-2     5-6    6-5    7-7    8- 9   9- 8    10-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video    week 4

 

 Boekje: Jezus is geboren