Programma Nr.3  Week 4       Hoe moet je bidden? 

Geschreven door Josine de Jong (zie Bijbelverhalen.nl)

 

Lezen uit de bijbel     week 4

Lucas 18:9

 

Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis.

10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.

11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.

12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.”

13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”

14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

 

Verklaring:

Rechtvaardig

Dat betekent goed.

Recht is goed en vaardig is wat je met je handen doet.

 

minachten

Minachten is minder achten.

 

farizeeër

Een farizeeër is een soort godsdienstleraar.

 

tollenaar

Een tollenaar is een belastingambtenaar.

 

overspelig

Overspelig is ontrouw in het huwelijk.

 

 

Kringgesprek   week 4

Heb je wel eens spijt van iets dat je hebt gedaan? Kun je alles altijd weer goedmaken?

Hoe kun je laten zien dat je echt spijt hebt?

Maakt iedereen wel eens fouten?

Maakt tegenslag mensen wel slecht?

Zou je elk baantje aannemen om aan geld te komen? Welk baantje niet?

Heb je Jezus nodig om goed te blijven?

Als er een ‘goed’ meter zou zijn met cijfers van één tot tien, welk cijfer zou je jezelf dan geven?

(Zeg het niet hardop, maar bedenk het.) Is goed zijn verkeerd? Wil God graag dat je goed bent?

 

Verhaal  week 4

NT46 - Ik ben beter dan jij

                                   Geschreven door Josine de Jong (zie bijbelverhalen.nl)

      

Ze wonen in hetzelfde dorp en zitten in dezelfde klas, Avram en Beria. Ze hebben dezelfde leraar, die ze rabbi Moshe noemen. Ze moeten dezelfde bijbelgedeeltes overschrijven en uit hun hoofd leren op de sjoel.

Met het puntje van hun tong tussen de lippen oefenen ze elke dag de moeilijke Hebreeuwse letters op hun wasplankje, of soms op een potscherf en een heel enkele keer op een afgeschrapt stukje perkament, de bijzondere letter Sjin bijvoorbeeld, de eerste letter van Sjaddai, de Almachtige. Op de gebedsdoosjes, die de mannen bij het bidden op hun hoofd en hand dragen, staat deze letter ook, want op je voorhoofd moet staan aan wie je toebehoort.

Dan heb je nog de Alef, de eerste letter van het alfabet. Daarmee begint de bijbel, de Thora. De Alef staat natuurlijk voor God, Hij moet altijd de eerste plaats innemen. Zacht klinkt de stem van de rabbi, als hij een onwillige hand helpt om de letters goed te schrijven.

Wie klaar is gaat in een hoekje het volgende stukje uit Gods woord uit zijn hoofd zitten leren, heen en weer wiegend, zoals de schriftgeleerden doen in de tempel.

“Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer…” klinkt het.

Eigenlijk is het heerlijk om op de sjoel te zitten. Ze boffen maar dat ze jongens zijn, want meiden mogen niet naar school.

 

Avram en Beria doen tegelijkertijd hun Bar Mitswa als ze twaalf zijn. Dat is een groot feest. Dan ben je voor de wet eigenlijk een man. Je moet dan in de synagoge laten zien dat je je lessen goed geleerd hebt. Hele stukken uit de bijbel uit je hoofd opzeggen. En na afloop geeft iedereen je cadeautjes.

Maar als ze ouder worden gaan ze elk hun eigen weg.

Avram, die heel strenge ouders heeft, is elke week in de synagoge te vinden. Hij wil God dienen met zijn hele verstand. Honderd procent. Hij wil echt een tsaddik worden, een rechtvaardige, dat is iemand die, zo denkt hij, geen enkele overtreding maakt, geen enkele fout. Ja, Avram is heel streng voor zichzelf en ook voor anderen. Hij luistert heel precies of er ergens nog een van de 613 wetten is, die hij misschien nog niet kent. De spijswetten, wat je wel of niet mag eten, de wetten over de sabbat… 

Zou God blij zijn met Avram?

 

Beria’s ouders zijn hardwerkende mensen. Van dat de zon opgaat totdat hij ondergaat zijn ze op het land aan het werk. Ze praten alleen maar over de opbrengst van de oogst en of ze dit jaar in staat zullen zijn hun schulden af te betalen.

“Vader,” vraagt Beria op een dag, “is armoede een straf van God op onze zonden?”

“Welnee, mijn kind,antwoordt vader verontwaardigd, “zo werkt het niet! God is genadig. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Dat staat in de Psalmen. Dat heb je toch wel op school geleerd? Hoe gaat het ook weer verder…”

Beria weet het wel. Hij vult aan: “Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.”

“Precies,” glimlacht vader. “Je hebt niet voor niets in de klas gezeten bij rabbi Moshe.

Beria gaat naar buiten. Hij zoekt zijn vrienden op, blij dat er een hemelse Vader is die hem niet afrekent op zijn verkeerde daden.

Zou God blij zijn met Beria?

 

De jaren gaan voorbij. Beria ’s beide ouders zijn gestorven. Hij heeft nu zelf een gezin en moet hard werken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een paar jaar gaat het aardig goed, maar dan krijgt hij met de ene narigheid na de andere te maken. Zijn vrouw en enige kind sterven aan een dodelijke ziekte. Moedeloos geworden slijt hij zijn dagen in eenzaamheid. Waar is God, die zo liefdevol is? Hij merkt er niks van. Misschien bestaat hij wel niet.

Op een dag lijkt het geluk hem toe te lachen. Een gouden kans biedt zich aan. Van vrienden hoort hij dat de Romeinse overheid iemand zoekt als belastingophaler. Hij stapt er op af en wordt aangenomen. Zo wordt Beria een vijand van zijn eigen volk.

 

Met Avram gaat het goed. Hij is een Farizeeër geworden, een Schriftgeleerde, die zelf ook weer kinderen onderwijst. Hij heeft lange gebedskwasten aan zijn taliet, zijn gebedssjaal. Twee keer per week vast hij. Hij geeft tien procent van zijn inkomsten aan de armen. Zelfs van de komijnzaadjes geeft hij nog tien procent. Op de hoeken van de straat blijft hij stilstaan om te bidden met zijn handen omhoog en iedereen vindt hem een zeer heilige man.

“Kijk! zeggen ze tegen hun kinderen, “daar staat Avram, de tsaddik. Hij is zo goed en vroom… Hij doet absoluut geen zonden.”

 

Op een dagen ontmoeten de twee elkaar weer.

Avram is op weg naar de tempel om de offerdienst mee te maken. En net als hij wil gaan bidden met zijn sjaal om zijn hoofd en zijn handen in de lucht… ziet hij zijn vroegere schoolkameraad Beria. Er gaat een schok van walging door Avram heen. Beria, die smeerlap? Wat doet die in de tempel? Die tollenaar en verrader. Geld verdienen aan de armoede van zijn volk. Schande, schande!! Avram knijpt zijn ogen dicht. Hij kwam hier immers om te bidden.

 God,” bidt hij,  “U die alles weet en ziet…U bent blij met mensen zoals ik en U haat mensen zoals hij! Dank u wel dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig en onrechtvaardig  zijn of zoals die smerige tollenaar Beria. Ik vast twee maal per week en ik draag de tiende van mijn inkomsten af. Danku dat ik goed ben. Amen!” …

Bij de ingang van de tempel ligt een klein hoopje mens. Beria heeft God horen spreken in zijn hart. Hij heeft zo’n berouw.

“Niet naar binnen, Beria, zegt hij tegen zichzelf, “Je mag niet Gods heilige tempel binnengaan! Je bent in- en inslecht!!

Dikke tranen rollen over zijn wangen. Hij heeft zo’n spijt… God is zo heilig en hij heeft het helemaal verprutst. Hij richt zich wat op en slaat diepbedroefd met zijn vuist op de borst. 

“O God, wees mij zondaar genadig.” …

Honderden mensen lopen in en uit de tempel. Wie let er op die vreemde man bij de poort? Zou God hem wel zien?

 

Jazeker. Jezus ziet hem. Hij richt hem op en schenkt de zondaar genade. Later vertelt hij het verhaal aan zijn volgelingen. We kunnen het vinden in Lucas 18.

En weet je hoe Jezus over die twee oordeelde?

 “De tollenaar ging naar huis als een rechtvaardige in de ogen van God, maar de Farizeeër niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.”

 

Vraag: Als je rechtvaardig zou kunnen worden door goede werken te doen, zoals Avram, zou Jezus dan nog aan het kruis gegaan zijn? Waarom denkt je dat?

 

 

 

 

 

Eerbied week 4   

Heer, ik wil graag een goed zelfgevoel hebben. De anderen doen soms net of ze beter zijn, knapper, slimmer, sexier. Het kan best dat ze ook onzeker zijn, maar ik merk daar niks van.

Help mij om mezelf te bekijken door uw ogen. Als ik in de spiegel kijk vind ik dat er veel aan mankeert.

U zegt tegen mij dat ik precies ben zoals u mij bedoeld heb. Help mij om dat te accepteren.

Misschien wilt u mij gebruiken om anderen die onzeker zijn over zichzelf te bemoedigen. Amen.

 

Opdracht     week 4   

Deze weegschaal klopt niet. Het geld weegt zwaarder dan het hartje.

Hieronder staan dingen waarvan mensen denken dat ze je belangrijk maken. Toch is er maar één ding, dat jou echt waardevol maakt.

Kun jij ontdekken wat dat is? Waardoor zal jouw hartje zwaarder wegen dan alle andere dingen bij elkaar? Zeg dat maar eens tegen je spiegelbeeld.

 

 

Je bent knap om te zien.

 

Je bent op de tv geweest.

 

Je hebt nog nooit gestolen.

 

Je hebt het juiste geloof.

 

God gaf je talent om te computeren.

 

Je hebt een goed figuur.

 

Veel mooie spullen.

 

Je hebt veel zakgeld.

 

Je ouders zijn niet gescheiden.

Veel macht.

Jezus betaalde voor jou met zijn eigen leven.

 

Je bent het beste in sport.

 

Je woont in een leuk huis.

 

Rijke ouders

 

Veel vrienden.

 

Je bent allochtoon.

Je hebt leuke broers/zussen.

 

Je bent muzikaal en speelt in de kerk.

 

Beroemde ouders

 

Een goed verstand en mooie cijfers.

 

Veel mooie kleren.

 

 

Ik ben heel bijzonder, want…….

 

 

Idee: Heb je misschien een weegschaaltje?

Neem 21 doosjes, bijv. lucifersdoosjes, en pak ze leuk in. Schrijf er dan één van de punten op. In het doosjes dat Jezus voor je stierf doe je een steen, zodat het zwaarder wordt dan de andere doosjes. Wat weegt het zwaarst?

 

 

 

 

 

 

 

Tekst     week 4   

Fil. 2:3

 

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf.

 

 

 

Geldingsdrang.

Dat is als je je wilt laten gelden. ‘Kijk eens hoe goed ik ben.’ Je wilt graag alle aandacht en bewondering van de groep.

 

Eigenwaan. Een waan is een leugenachtig denkbeeld. Eigenwaan, dan heb je het hoog in je bol. Het is een soort stom idee hebben, dat je geweldig bent.

 

Een bescheiden mens is niet een doetje of zo.

Een bescheiden mens denkt ook niet laag over zichzelf.

Ik geef een voorbeeld. Jan kan mooi tekenen. Iedereen geeft hem daarover complimenten. Jan denkt dan niet meteen dat hij Rembrandt is, maar : ‘Leuk dat ze het goed vinden, maar er zijn nog wel meer mensen die goed kunnen tekenen’

 

 n = l       niet   -t    + ings-  sl = dr

 

of     + genwaan, maar   in     - v – n

 

 

besch    denheid  de  - k + der     + anrijker

 

 

 k = n       j +  + f.   Fil. 2:3

 

Activiteit    week 4   

# Spel met ballonnen. Leg een opengeslagen krant op de grond  en ga er met twee op staan. Het is de bedoeling de ballon zo lang mogelijk in de lucht te houden, zonder van de krant te komen. Neem de tijd op.

 

# Bingo spreekwoorden zie www. bijbelclub.info/materialen/bingo.

 

# Hints.

Twee kinderen moeten een zin uitspelen en de groep moet die zin raden.

Ze krijgen de zin te lezen, maar mogen hem natuurlijk niet hardop uitspreken.

Dit zijn de zinnen:

Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

De Heer is mijn herder.

Wat jij niet wilt dat jou geschiedt doe dat ook bij een ander niet.

Hoogmoed komt voor de val.

Vele handen maken licht werk.

Bid en je zult ontvangen, zoekt en je zult vinden.

Hoge bomen vangen veel wind.

De haren op je hoofd zijn geteld.

Wie van jullie groot wil worden zal een dienaar zijn.

Ik zegen jou in Jezus’ naam.

 

 

 

 

 

Quiz      week 4

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Zie de antwoorden onderaan deze pagina 

 

 

Vragen

 

Antwoorden

1

Waarom vond de Farizeeër zich beter dan de tollenaar.

1

Voor de Romeinen, de vijanden van het volk. 

2

 Wat is een tollenaar?

2

Omdat hij het goede deed en de ander zondigde.

3

Voor wie werkte de tollenaar?

3

Verachten.

4

Waarom ging de Farizeeër op de hoek van de straat staan bidden? 

4

Door tegenslag in het leven, bijv. ziekte of misoogst. 

5

Waarom durfde de tollenaar zijn ogen niet op te slaan naar de hemel?

5

 Hij schaamde zich voor zijn zonden.

6

Hoe werden mensen arm?

6

 Hoogmoedig

7

Hoe werd je slaaf?

7

Nederig of bescheiden.

 

8

Hoe heet het als je je beter voelt dan een ander?

8

Als je je schulden niet kon betalen.

9

Hoe heet het als je geen opschepper bent?

9

Belastingophaler.

10

 Hoe heet het als je op iemand neerkijkt?

10

Dan kon iedereen hem goed zien.

 

Antwoorden: 1- 2    2- 9    3-1    4-10     5-5    6- 4   7-8    8-7    9-6     10- 3

 

 

 

 

 

 

Video    week 4

Boekje: Hoe ik volmaakt werd.